Proces utrzymania ruchu

Proces utrzymania ruchu maszyn jest kompleksowym procesem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn do zaangażowania w proces produkcji. Obejmuje on trzy podprocesy: Przygotowanie maszyn do pracy, Naprawę oraz Konserwację. Przygotowanie maszyn do pracy umożliwia sprawne przejęcie już gotowej i przystosowanej do pracy przy danej produkcji maszyny przez pracownika, specjalista ds. utrzymania ruchu Ostrołęka. Naprawa występuje tylko w przypadku zaistnienia awarii maszyny i jest dokonywana osobiście przez konserwatora lub w szczególnie skomplikowanych przypadkach przez serwisanta. Konserwacja następuje według planu konserwacji i w oparciu o analizę harmonogramu produkcji. Przy jej przeprowadzeniu konserwator korzysta z własnej wiedzy i doświadczenia jako determinantów jej prawidłowego wykonania.

Cele istnienia procesu

  • Utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej.
  • Zapewnienie ciągłości produkcyjnej.
  • Sprawne rozpoczęcie i przebieg procesu produkcji.

Cele doskonalenia

  • Ograniczenie czasu przestojów produkcyjnych do 15min. oczekiwania maszyny na ponowne wdrożenie w ciąg produkcyjny.
  • Osiągnięcie szybkości podjęcia interwencji w przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w procesie produkcji do 7min.
  • Wydłużenie sprawnego funkcjonowania maszyn do 1 roku dłużej, niż przewidziany czas zużycia maszyny określony w specyfikacji technicznej urządzenia.